Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Užimtumas
Pilna diena
Darbo patirtis
Daugiau nei 1 metai
Išsilavinimas
Aukštasis
Deja, skelbimas senas
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo
Nr. A1-1227
10 punktu

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos (toliau tekste – Administracija) Viešosios tvarkos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti statinių naudojimo priežiūros vykdymą bei užtikrinti kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Specialiosios veiklos sritys – dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, statinių naudojimo ir priežiūros kontrolė.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo statinių naudojimo ir priežiūros kontrolės srityje;
4.3. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
4.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį kodeksus, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Investicijų, Korupcijos prevencijos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Statybos, Kelių, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, statybą, viešuosius pirkimus, strateginių plėtros planų ir investicijų projektų rengimą, personalo valdymą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Administracijos veiklos nuostatus, Administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus veiklos nuostatus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, šį pareigybės aprašymą;
4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją prižiūri, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, nustatyta tvarka fiksuoja pažeidimus, renka įrodymus ir kitą medžiagą, susijusią su administraciniais nusižengimais;
5.2. pagal kompetenciją nagrinėja Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymus;
5.3. nagrinėja gautus pranešimus (patikrinimų aktus) apie administracinius nusižengimus, nustato administracinėn atsakomybėn traukiamus asmenis, atskiru Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikus įgaliojimus, surašo ir registruoja administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų vykdymą;
5.4. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka, dirba su Administracinių nusižengimų registru, kartu su kitų valstybinių institucijų atstovais dalyvauja patikrinimuose, pagal kompetenciją vykdo prevencines priemones, akcijas, administracinių nusižengimų mažinimo savivaldybės teritorijoje projektus;
5.5. įgyvendindamas veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas teises ar atlikdamas pavestas pareigas, turi teisę duoti asmenims teisėtus nurodymus ir reikalavimus (įleisti į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus; pateikti informaciją, duomenis ar dokumentus; atvykti ir duoti paaiškinimus, vykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas ir kt.);
5.6. pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektu, formuoja duomenų bazę, rengia ir teikia informaciją, rengia ataskaitas;
5.7. sudaro statinių, kurių priežiūra pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą priskirta Savivaldybės administracijai, naudotojų sąrašus (žurnalus), nuolat juos papildo, keičia;
5.8. kontroliuoja, ar laikomasi statinių tinkamos priežiūros taisyklių, vykdo patikrinimus ir surašo aktus bei reikalavimus dėl statinių naudojimo priežiūros, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja žemės darbų vykdymą mieste (ar šie darbai atliekami pagal nurodytas sąlygas bei terminus);
5.9. nagrinėja statinių naudojimo taisyklių nesilaikymo (naudojamų statinių profilaktinių apžiūrų ir remonto nevykdymo arba netinkamo atlikimo pažeidžiant jų naudojimo ir remonto taisykles, kai dėl to kyla avarijų arba deformacijų grėsmė, greičiau susidėvi konstrukcijos arba pastebimai blogėja darbo (gyvenimo) sąlygos), klausimus;
5.10. sudaro statinių, kurie neturi savininkų ar jie nežinomi, sąrašus, tvarko jų apskaitą, nagrinėja statinių pripažinimo bešeimininkiais ir jų nugriovimo klausimus;
5.11. nustato Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančius turto objektus (statinius), kurie yra neprižiūrimi ir apleisti ar naudojami ne pagal paskirtį, įvertina savininkų veiksmus dėl šių objektų naudojimo priežiūros, būklės gerinimo, nustatyta tvarka parengia šių objektų sąrašą dėl apmokestinimo maksimaliu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu;
5.12. vykdo viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją, gavęs įgaliojimą sudaro sutartis;
5.13. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis savo kompetencijos klausimais;
5.14. užtikrindamas tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą ir teisės aktų įgyvendinimą, nagrinėja ir rengia atsakymus į prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant;
5.15. siekdamas tarnybos viešumo, informacijos pasiekiamumo, teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją, Savivaldybės interneto puslapyje skelbia informaciją;
5.16. sudarydamas sąlygas tinkamam dokumentų valdymui, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;
5.17. užtikrindamas Skyriaus funkcijų nepertraukiamą vykdymą, Administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, vykdo kitus su Administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
5.18. dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose siekiant įgyvendinti Savivaldybės teises, pareigas ir teisėtus interesus;
5.19. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams teisės nusižengimams išaiškinti ir šalinti priežastis bei sąlygas juos padaryti, vykdo kitus su Administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Administracijai prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Kategorijos
Vadovaujantis personalas
Palangos miesto savivaldybė
Vytauto g. 73, Palanga
Rodyti numerį
Veiksmas
Į mėgiamiausiusPašalinti iš favoritų

Panašūs skelbimai

UAB “Alekso gintaras”
17:03, sausio 27 d., №300
16:58, sausio 27 d., №299
16:55, sausio 27 d., №298